Statystyki


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do czasu rozpoczęcia projektu „Nowa generacja pomp wtryskowych typu common rail” ogłosiło pięć konkursów w ramach programu Lider. Pierwszy z nich odbył się w 2009 roku. Dofinansowano w nim 23 projekty na łączną kwotę ponad 21 mln złotych. W kolejnych latach, do roku 2012 kwota dofinansowania rosła, a łączne dofinansowanie projektów w czwartej edycji było ponad dwukrotnie wyższe niż na początku programu – wyniosło ponad 43 mln złotych. Rosła także liczba dofinansowanych projektów z 23 do 45 w czwartej edycji, podobnie jak średnia kwota dofinansowania, która w piątej edycji z roku 2013 była o 20% wyższa niż na początku.
Alokacja we wszystkich pięciu konkursach wyniosła prawie 184,2 mln zł.

Laureaci programu w większości realizują swoje projekty na uczelniach – 69,6% wszystkich laureatów wybrało uczelnię jako jednostkę goszczącą. Jednostkę organizacyjną (instytut albo centrum) Polskiej Akademii Nauk wybrało 14,6% laureatów, a 12,3% instytut badawczy. Przewaga uczelni nad innymi typami jednostek w ostatnich latach powiększa się. W pierwszej edycji 60% laureatów było związanych ze szkołami wyższymi, podczas gdy w ostatniej edycji aż 81%. W ostatnich trzech edycjach pojawili się natomiast laureaci związani z przedsiębiorstwami, choć stanowią tylko około 2% ogólnej liczby beneficjentów. Taka sama liczba laureatów realizuje swoje projekty w jednostkach nienależących do żadnej z czterech powyższych kategorii.

Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny, czyli to gdzie w Polsce realizowane są projekty programu Lider, to dominują województwa z silnymi ośrodkami akademickimi. Najwięcej liczą mazowieckie (59 laureatów wszystkich edycji) i małopolskie (28 laureatów}. Ich pozycja wynika z silnej pozycji Warszawy (56 laureatów) i Krakowa (28 laureatów). Z wyjątkiem Górnego Śląska w pozostałych regionach najważniejszą rolę odgrywają ośrodki uniwersyteckie, które są jedynymi miastami skąd aplikowali laureaci. Odpowiednio są to: w województwie pomorskim – Gdańsk (21 laureatów), w województwie wielkopolskim – Poznań (18 laureatów), w województwie łódzkim – Łódź (11 laureatów), w województwie lubelskim – Lublin (5 laureatów) itd.

W zestawieniu jednostek, w których realizowane są projekty widać charakterystyczną zależność, która polega na tym, że wraz ze wzrostem liczby projektów maleje liczba jednostek, w których Liderzy je realizują. Na 67 jednostek, najwięcej – bo aż 36, czyli 53% – realizuje po jednym projekcie. Dwanaście jednostek, czyli 18% ogólnej liczby, realizuje po dwa projekty. Można także wyodrębnić grupę jednostek, w których odbywa się realizacja więcej niż ośmiu projektów.
Na czele tej grupy znajduje się Politechnika Warszawska, w której realizowanych jest aż 16 projektów. Dwa lata temu, kiedy robiono podobne podsumowanie, zajmowała ona drugie miejsce. Obecnie zamieniła się miejscami z Politechniką Gdańską, w której obecnie realizowanych jest 12 projektów w programie Lider. Pozostałymi wyróżniającymi się jednostkami są politechnika Poznańska (18 projektów) i Politechnika Łódzka (10 projektów). W ze stawieniu widać wyraźną przewagę uczelni technicznych nad pozostałymi typami jednostek.

źródło: NCBiR