Informacje o programie


Jednym z najpoważniejszych wyzwań jakie stoją przed Polską jest zmniejszanie dystansu rozwojowego do krajów wysokorozwiniętych. Obecnie istnieje konsensus społeczny co do tego, że drogą do poprawy konkurencyjności Polski jest wspieranie innowacyjności gospodarki i zwiększanie wydatków na badania i rozwój.
Tendencje są pozytywne: udział nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB zwiększa się, nastąpiły zmiany w zakresie zarządzania systemem nauki w Polsce, a dzięki napływowi funduszy europejskich w poprzednim okresie finansowania poprawiła się infrastruktura nauki.
Dążąc do poprawy skuteczności polskich zespołów badawczych w ubieganiu się o środki z programów na poziomie europejskim, NCBR inwestuje w młodych umożliwiając im zdobycie finansowania na realizację ich projektów badawczych. Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców, a jego celem jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zarządzania projektami naukowymi, kierowaniu zespołami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.
Jednym z elementów misji Centrum jest m. in. „wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności osób rozpoczynających karierę naukową", a także „wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa”. Program sprzyja realizacji obydwu tych celów. Inwestycja w młodych, kreatywnych naukowców, w kontekście wyzwań rozwojowych przed którymi stoi Polska, jest najefektywniejszym sposobem by zmniejszyć dystans do najlepszych.
Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.
Program jest skierowany do młodych naukowców, czyli do osób, które:

  • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
  • posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu, bądź ukończone studia II stopnia,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie Lider,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie, lub kartę stałego pobytu w Polsce.

źródło: NCBiR