Zespół badawczy


Zespół badawczy został dobrany ściśle według zakładanych potrzeb. W jego skład wchodzą zarówno osoby posiadające stopień naukowy doktora inżyniera, jak i tytuł zawodowy magistra inżyniera (będące jednocześnie doktorantami na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu). W związku z obszernym zakresem prac objętych niniejszym wnioskiem skład zespołu badawczego podzielony został na grupy badawcze:

  • Grupa badawcza 1 – odpowiedzialna za wykonanie symulacji,
  • Grupa badawcza 2 – odpowiedzialna za wykonanie obliczeń,
  • Grupa badawcza 3 – odpowiedzialna za wykonanie modelu konstrukcji,
  • Grupa badawcza 4 – odpowiedzialna za wykonanie prototypu pompy,
  • Grupa badawcza 5 – odpowiedzialna za przetestowanie prototypu pompy.

Dobór członków grup badawczych był ściśle powiązany z umiejętnościami i doświadczeniem naukowym i zawodowym poszczególnych osób. Pomiędzy grupami badawczymi realizowana jest ścisła współpraca. Cały zespół badawczy stanowią zgodnie z założeniem programu Lider osoby przed 35 rokiem życia – silną stroną zespołu będzie możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia starszych pracowników Instytutu Silników Spalinowych i Transportu.